ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงพิเศษงานทางโครงการปรับปรุงก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง มห.ถ1-0020 บ้านพาลุกา ตำบลชะโนด – บ้านขามป้อม ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง-ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding
Share: