ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงพิเศษงานทาง โครงการปรับปรุงก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง มห.ถ1-0020 บ้านพาลุกา ตำบลชะโนด – บ้านขามป้อม ตำบล บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

รม
Share: