สัญญาก่อสร้าง ปี 2563

สัญญาก่อสร้าง 100-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองยาง หมู่ 5 -บ้านโสกแมว

สัญญาก่อสร้าง 101-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองยาง-นาคำน้อย

สัญญาก่อสร้าง 102-2563 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังสายบ้านหว้านน้อย-บ้านโพธิ์เจริญ

สัญญาก่อสร้าง 104-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาปะเข-บ้านคำพี้

สัญญาก่อสร้าง 106-2563 โครงการขุดลอกห้วยกอก บ้านห้วยกอก หมู่ 4

สัญญาก่อสร้าง 107-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านายาง-บ้านโคกพัฒนา

สัญญาก่อสร้าง 108-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านาสมบูรณ์ หมู่ 10-บ้านนาชิง หมู่ 4

สัญญาก่อสร้าง 109-2563 โครงการขุดลอกลำห้วยสาน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 10

สัญญาก่อสร้าง 110-2563 โครงการขุดลอกห้วยบอน บ้านนาคำน้อย หมู่ 4

สัญญาก่อสร้าง 111-2563 โครงการขุดลอกห้วยมะแฟน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 10

สัญญาก่อสร้าง 112-2563 โครงการขุดลอกห้วยงูตอด บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 10

สัญญาก่อสร้าง 113-2563 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านม่วง หมู่ 11-บ้านหนองอินหม่อน

สัญญาก่อสร้าง 114-2563 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแอก-บ้านสามขา

สัญญาก่อสร้าง 115-2563 โครงการขุดลอกห้วยถ้ำบิ้ง บ้านภู หมู่ 1

สัญญาก่อสร้าง 116-2563 โครงการขุดลอกห้วยแคนตอนบน บ้านโนนยาง หมู่ 2

สัญญาก่อสร้าง 117-2563 โครงการขุดลอกห้วยกกไฮ บ้านโคกหินกอง หมู่ 5

สัญญาก่อสร้าง 118-2563 โครงการขุดลอกห้วยน้ำบ่อ บ้านคำพี้ หมู่ 4

สัญญาก่อสร้าง 120-2563 โครงการขุดลอกห้วยแล้ง(ตอนล่าง)บ้านวังไฮ หมู่ 2

สัญญาก่อสร้าง 121-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งขาม หมู่ 9

สัญญาก่อสร้าง 122-2563 โครงการการขุดลอกลำห้วยโสก บ้านหนองเม็ก หมู่ 3

สัญญาก่อสร้าง 123-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองขอนแก่น-บ้านก้านเหลืองดง

สัญญาก่อสร้าง 125-2563 โครงการขุดลอกห้วยเหล่าหญ้าตอนบน บ้านงิ้ว หมู่ 4 ตำบลโนนยาง

สัญญาก่อสร้าง 126-2563 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านนาแพง-บ้านโนนสว่าง ตำบลหว้านใหญ่

สัญญาก่อสร้าง 129-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง ตำบลดงเย็น

สัญญาก่อสร้าง 130-2563 โครงการก่อสร้างถนน กสล.สายบ้านโคก หมู่ 1 ตำบลบ้านค้อ

สัญญาก่อสร้าง 143-2563 โครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านงิ้ว หมู่ 4 ต.โนนยาง

สัญญาก่อสร้าง 144-2563 โครงการขุดลอกห้วยบุ้งกือตอนกลาง บ้านงิ้ว หมู่ 4 ต.โนนยาง

สัญญาก่อสร้าง 155-2563 โครงการขุดลอกห้วยอีโอ บ้านนาหัวภู ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สัญญาก่อสร้าง 161-2563 โครงการขุดลอกห้วยไคร้ บ้านโคกตะแบง หมู่ 4 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สัญญาก่อสร้าง 162-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน-บ้านศรีชมภู ต.นากอก

สัญญาก่อสร้าง 163-2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านเหล้าน้อย หมู่ 4 -บ้านคำพี้ ต.บ้านเป้า

สัญญาก่อสร้าง 165-2563 โครงการขุดลอกห้วยโพนทอง บ้านนาบอน ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สัญญาก่อสร้าง 168-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำพอก หมู่ 5-บ้านขุมขี้ยาง

สัญญาก่อสร้าง 171-2563 โครงการขุดลอกห้วยปุ่งตอนบน บ้านแก้ง ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สัญญาก่อสร้าง 172-2563 โครงการการขุดลอกหนองกุดโง้ง บ้านนาโด่ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สัญญาก่อสร้าง 91-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านภูล้อมหมู่6

สัญญาก่อสร้าง 92-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 10

สัญญาก่อสร้าง 93-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูล้อมหมู 7

สัญญาก่อสร้าง 94-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าไร่ หมู่ 2

สัญญาก่อสร้าง 95-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าน้ำตกแก้งทางลาว บ้านหนองแคน หมู่7

สัญญาก่อสร้าง 96-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านด่านช้าง หมู่ 10-บ้านแก่งนาง หมู่ 7

สัญญาก่อสร้าง 97-2563 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

สัญญาก่อสร้าง 98-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองยาง หมู่ 6- บ้านหนองบัว

สัญญาก่อสร้าง 99-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านจอมมณีเหนือ-บ้านโคกยาว

สัญจ้างทั่วไป 105-2563 ซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-1361 มุกดาหาร

สัญญาจ้างทั่วไป 103-2563 โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ทะเบียน 80-3527 มุกดาหาร

Share: