สรุปประเด็นที่พบข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

Download (PDF, Unknown)

Share: