แผนอัตรากำลัง

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

แผนพัฒนาบุคคลากร

Download (PDF, Unknown)


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Download (PDF, Unknown)

Share:

Author: admin