ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทาง มห.ถ. 1-0016 สายบ้านอนุรักษ์ บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง – บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Download (PDF, Unknown)

Share: