อบจ.มุกดาหาร ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะพนักงานขับรถบรรทุก ประจำปีงบประมาณ 2563

อบจ.มุกดาหาร ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะพนักงานขับรถบรรทุก ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะพนักงานขับรถบรรทุก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางพัชรี กวีสวัสดิ์ ผู้บริหารโครงการทดสอบสมรถนะฯ นายพิชัย สีฬหวรงค์ กรรมการ นายศักดิ์ชัย ศรีกิจพิพัฒน์ กรรมการ และนายชาญธนะ บุญมา ผู้ช่วยกรรมการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาคมขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ไทย ให้สถาบันสอนขับรถไอดีไดรฟ์เวอร์ เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท,บ 2​ 4 เพื่อการพัฒนาคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ไปสู่สมรรถนะสากล จึงได้ร่มกันจัดโครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะพนักงานขับรถบรรทุกให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้ได้รับความรู้ กฎ ระเบียบ และแนวทางที่ควรปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชีพ(องค์การมหาชน)และสถาบันสอนขับรถไอดีไดรฟ์เวอร์

Share: