ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังสายบ้านนาทาม ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล-บ้าน โพนสวาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร (ช่วง กม.ที่ 00+000 ถึง กม. ที่ 00+600) ระยะทาง 600 เมตร

Download (PDF, Unknown)

Share: