องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัยในตำบลดงเย็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัยในตำบลดงเย็น

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนด้านที่อยู่อาศัย โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหารตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการ กศน.ตำบลดงเย็น นายบัณฑิตย์ เที่ยงโยธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2562 ให้กับครอบครัว นายศรีสุวรรณ ดีดวงพันธ์ บ้านเลขที่ 280 ม.1 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลตำบลดงเย็น สถานศึกษาและผู้นำชุมชนในพื้นที่ในการขอรับการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสม และได้รับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มุ่งเน้นสร้างความเสมอภาค ลดการเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเปิดโอกาสให้คนดีแต่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐรวมถึงมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี ของรัฐบาลรวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำชุมชน เทศบาลตำบล สถานศึกษาในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการส่งมอบบ้านในครั้งนี้เป็นอีกครอบครัวที่ถือได้ว่ามีการดำเนินชีวิตในสังคมโดยมีความมานะอุสาหะ ดำเนินตนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่างคนในชุมชนต่อไป

Share: