มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ อปท. (ระบบแท่ง) ทุกตำแหน่ง Competency

ตำแหน่งที่ต้องการดังนี้

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน

4501 จพง.วิทยาศาสตร์

4602 พยาบาลเทคนิค

4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

4605 โภชนาการ

4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

4606 จพง.รังสีการแพทย์

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4610 สัตวแพทย์

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4701 นายช่างโยธา

4703 นายช่างสำรวจ

4702 นายช่างเขียนแบบ

4704 นายช่างผังเมือง

4705 นายช่างเครื่องกล

4706 นายช่างไฟฟ้า

4708 นายช่างศิลป์

4707 เจ้าพนักงานประปา

4709 นายช่างภาพ

4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

Share: