ประกาศราคากลาง เรื่อง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง จำนวน 2 รายการ เพื่อด าเนินการงานซ่อมบ ารุง ถนนลาดยาง (ซ่อมบ ารุงปกติ/ซ่อมปะหลุม) สายทาง มห.ถ.1-0028 สายบ้านหัวขัว ต าบล หนองเอี่ยน – บ้านตูมหวาน ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร ช่วง กม.ที่ 0+600 ถึง กม.ที่ 3+600 ระยะทางด าเนินการ 3.000 กิโลเมตร

Download (PDF, Unknown)

Share: