อบจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองคลองแห

วันที่ 8 ส.ค. 62 นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ของเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยการนำของนายสันติ เหมมันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายพลรบ อุไรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมคณะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยราชการ ซึ่งเทศบาลเมืองคลองแห เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการบริหารจัดการในระดับชั้นนำของประเทศ อันจะเป็นผลดีต่อเทศบาลที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลคลองแห เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมหอแก้วมุกดาหาร ในแนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และแนะนำในการบริหารจัดการเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป