สัญญจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนายาง หมู่ 4 ตำบลบ้านบาก – บ้านโคกพ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนายาง หมู่ 4,5 ตำบลบ้านบาก – บ้านนาส

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลป่าไร่

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์หมู่ 10 ตำบลป่าไร่

สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนาคำ ตำบลผึ่งแดด – บ้านป่าไร่ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง. สายบ้านป่ากล้วย. ตำบลบ้านโคก – บ้านเหล่าแขม. ตำบลดงมอน.

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ – บ้านเหล่าแขมทอง หมู่ที่ 8.

ญญาจ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ง บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก.

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห. ทางเข้สน้ำตกตาดโตน. ตำบลโนนยาง. อำเภอหนองสูง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายมห.ถ.1-0022 บ้านป่าเม็ก ตำบลหนองสูง – บ้านวังไฮ ตำบลภูวง

ญญาจ้างโ๕รงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห Asphaltic concrete สายอบจ.มห บ้านสมสะอาด ตำบลกุดแข้ – บ้านโนน

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห สายบ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง –

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห. บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า – บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.ทางเข้าน้ำตกด่านแต้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านชะโนด ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านดอนม่วง ตำบลหว้านใหญ่ – บ้านโพธิ์เจริญ

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านเปียด. ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง – บ้านหนองแคน

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านหนองผือ – บ้านหนองแสง ตำบลหว้านใหญ๋

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านหนองผือ ตำบลหว้านใหญ่ – บ้านนาสองห้อง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านหนองผือ ตำบลหว้านใหญ่ – บ้านนาสองห้อง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวAsphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล – บ้านหนองหล

สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเหลขทะเบียน นข- 365. มุกดาหาร

สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถเกลี่ยดิน ยี่ห้อจอห์นเดียร์ ทะเบียน ตค – 1394 มุกดาหาร

สัญญาจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อฮิตาชิ ทะเบียน ตค – 1361. มุกดาหาร

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างห้องประทับ ห้องสรงเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

สัญญาจ้างเหมาจัดสถานที่เปิดและปิดกิจกรรม งาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเวทีการแสดง เครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้าบนเวทีการแสดงงานของจ

สัญญาจ้างเหมาประกับตกแต่งดอกไม้บนเวทีและบริเวณพิธีจัดงานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัด

สัญญาจ้างเหมารถนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ยี่ห้อง ISUZU คันหมายเลขทะเบียน 30- 0093. ยโสธร

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามและอาคารภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟกระพริบในถนนสายทาง อบจ.มห

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ ลานกรีฑา สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

สัญญาจ้างโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง เวที