สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนายาง หมู่ 4 ตำบลบ้านบาก – บ้านโคกพ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนายาง หมู่ 4,5 ตำบลบ้านบาก – บ้านนาส

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลป่าไร่

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์หมู่ 10 ตำบลป่าไร่

สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนาคำ ตำบลผึ่งแดด – บ้านป่าไร่ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง. สายบ้านป่ากล้วย. ตำบลบ้านโคก – บ้านเหล่าแขม. ตำบลดงมอน.

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ – บ้านเหล่าแขมทอง หมู่ที่ 8.

ญญาจ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ง บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก.

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห. ทางเข้สน้ำตกตาดโตน. ตำบลโนนยาง. อำเภอหนองสูง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายมห.ถ.1-0022 บ้านป่าเม็ก ตำบลหนองสูง – บ้านวังไฮ ตำบลภูวง

ญญาจ้างโ๕รงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห Asphaltic concrete สายอบจ.มห บ้านสมสะอาด ตำบลกุดแข้ – บ้านโนน

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห สายบ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง –

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห. บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า – บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.ทางเข้าน้ำตกด่านแต้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านชะโนด ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านดอนม่วง ตำบลหว้านใหญ่ – บ้านโพธิ์เจริญ

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านเปียด. ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง – บ้านหนองแคน

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านหนองผือ – บ้านหนองแสง ตำบลหว้านใหญ๋

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านหนองผือ ตำบลหว้านใหญ่ – บ้านนาสองห้อง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านหนองผือ ตำบลหว้านใหญ่ – บ้านนาสองห้อง

สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวAsphaltic concrete สายอบจ.มห.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล – บ้านหนองหล

สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเหลขทะเบียน นข- 365. มุกดาหาร

สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถเกลี่ยดิน ยี่ห้อจอห์นเดียร์ ทะเบียน ตค – 1394 มุกดาหาร

สัญญาจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อฮิตาชิ ทะเบียน ตค – 1361. มุกดาหาร

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างห้องประทับ ห้องสรงเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

สัญญาจ้างเหมาจัดสถานที่เปิดและปิดกิจกรรม งาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเวทีการแสดง เครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้าบนเวทีการแสดงงานของจ

สัญญาจ้างเหมาประกับตกแต่งดอกไม้บนเวทีและบริเวณพิธีจัดงานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัด

สัญญาจ้างเหมารถนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ยี่ห้อง ISUZU คันหมายเลขทะเบียน 30- 0093. ยโสธร

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามและอาคารภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟกระพริบในถนนสายทาง อบจ.มห

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ ลานกรีฑา สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

สัญญาจ้างโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง เวที

สัญญาก่อสร้าง 1-2563 โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคก

สัญญาก่อสร้าง 3-2563 โครงการสร้างถนน คสล.สายทางเข้าป่าช้า บ้านโพธิ์ไทร

สัญญาก่อสร้าง 4-2563 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรัง สายทางบ้านคำชะอี

สัญญาก่อสร้าง 5-2563 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแคน

สัญญาก่อสร้าง 6-2563 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านคำตุนาง

สัญญาก่อสร้าง 7-2563 โครงการถนนลาดยาง แอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านแวง

สัญญาก่อสร้าง 8-2563 โครงการถนนลูกรัง สายบ้านป่าชาด หมู่ 1

สัญญาก่อสร้าง 11-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนานลาดยาง สาย อบจ.มห.บ้านหนองแสง-บ้านนาขามป้อม

สัญญาก่อสร้าง 12-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านนาสองห้อง

สัญญาก่อสร้าง 13-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนานลาดยาง สาย อบจ.มห.ถ1-0003 บ้านโคกสวาท

สัญญาก่อสร้าง 14-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนานลาดยาง สาย อบจ.มห.ถ1-0024 บ้านดอนม่วย

สัญญาก่อสร้าง 15-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนานลาดยาง สาย อบจ.มห.บ้านคำป่าหลาย-บ้านนาแพง

สัญญาก่อสร้าง 16-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนานลาดยาง สาย อบจ.มห. บ้านม่วงไข่

สัญญาก่อสร้าง 17-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนานลาดยาง สาย อบจ.มห.ถ1-0003 บ้านป่าเคย

สัญญาก่อสร้าง 18-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมห.ถ1-0003 บ้านคำเชียงสา

สัญญาก่อสร้าง 19-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อบจ.มห.ถ1-0007 บ้านผึ่งแดด

สัญญาก่อสร้าง 20-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อบจ.มห.ถ1-0005 บ้านน้ำเที่ยง

สัญญาก่อสร้าง 21-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์

สัญญาก่อสร้าง 22-2563 โครงการขุดลอกหินดินดาก บ้านพังคอง หมู่5

สัญญาก่อสร้าง 23-2563 โครงการขุดลอกห้วยดอนโด่ง บ้านป่ากล้วย หมู่4

สัญญาก่อสร้าง 24-2563 โครงการขุดลอกห้วยกอกน้อย บ้านห้วยกอก หมู่4

สัญญาก่อสร้าง 25-2563 โครงการขุดลอกลำห้วยกอก บ้านนายาง หมู่4,5

สัญญาก่อสร้าง 26-2563 โครงการขุดลอกลำห้วยหินหนามหน่อ บ้านนาสมบูรณ์

สัญญาก่อสร้าง 27-2563 โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านคำเชียงสา

สัญญาก่อสร้าง 28-2563 โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านผักขะย่า หมู่5 สัญญาก่อสร้าง 29-2563 โครงการขุดลอกห้วยถ้ำ บ้านหลบปึ้ง หมู่1

สัญญาก่อสร้าง 30-2563 โครงการขุดลอกห้วยโพนทอง บ้านนาบอน

สัญญาก่อสร้าง 31-2563 โครงการขุดลอกห้วยยิงฟาน บ้านหนองโจด

สัญญาก่อสร้าง 32-2563 โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านแพง หมู่ 6

สัญญาก่อสร้าง 33-2563 โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณห่อแก้วมุกดาหาร

สัญญาก่อสร้าง 34-2563 โครงการขุดลอกห้วยป่งค่อม บ้านนาเจริญ

สัญญาก่อสร้าง 35-2563 โครงการขุดลอกห้วยสายสร้อย(ตอนบน) บ้านโคกหินกอง1

สัญญาก่อสร้าง 36-2563(1) โครงการขุดลอกห้วยทราย(ตอนบน) บ้านน้ำบ่อ หมู่3

สัญญาก่อสร้าง 36-2563(2) โครงการขุดลอกห้วยสะตึ บ้านเหล่ากว้าง

สัญญาก่อสร้าง 37-2563 โครงการขุดลอกห้วยชะโนดตอนบน บ้านเหล่าดง หมู่6

สัญญาก่อสร้าง 39-2563 โครงการขุดลอกห้วยชันตอนกลาง บ้านคำเม็ก

สัญญาก่อสร้าง 40-2563 โครงการขุดลอกห้วยคำผักแพง บ้านหนองไฮ หมู่8

สัญญาก่อสร้าง 41-2563 โครงการขุดลอกห้วยหลง บ้านคำแฮดใหญ่ หมู่4

สัญญาก่อสร้าง 42-2563 โครงการขุดลอกห้วยถ้ำปึ้ง บ้านกู หมู่1,2

สัญญาก่อสร้าง 47-2563 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อบจ. บ้านเบียด

สัญญาก่อสร้าง 48-2563 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย มห.ถ1-0015 บ้านเบียด

สัญญาก่อสร้าง 50-2563 ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานพร้อมผิวจราจร สาย มห.ถ1-0028 บ้านหัวขัว-บ้านตูมหวาน

สัญญาก่อสร้าง 52-2563 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ระบบโซล่าเซลส์

สัญญาก่อสร้าง 53-2563 โครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

สัญญาก่อสร้าง 60-2563 โครงการจัดทำทุ่งดอกไม้ไฟภายในห่อแก้วมุกดาหาร

สัญญาก่อสร้าง 61-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาทาม

สัญญาก่อสร้าง 62-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านห้วยทราย

สัญญาก่อสร้าง 63-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาทาม

สัญญาก่อสร้าง 64-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนายาง

สัญญาก่อสร้าง 71-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาทาม

สัญญาก่อสร้าง 78-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านน้ำเที่ยง

สัญญาก่อสร้าง 85-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยทราย หมู่ 7

สัญญาก่อสร้าง 72-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาทาม

สัญญาก่อสร้าง 65-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองกะปาด

สัญญาก่อสร้าง 66-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกหินตั้ง

สัญญาก่อสร้าง 73-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบ้านเป้า

สัญญาก่อสร้าง 86-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยทราย หมู่ 7

สัญญาก่อสร้าง 87-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูล้อม หมู่ 7

สัญญาก่อสร้าง 74-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านป่งเป้า

สัญญาก่อสร้าง 67-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกหินตั้ง

สัญญาก่อสร้าง 68-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนม่วงพัฒนา

สัญญาก่อสร้าง 75-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยม่วงตอนล่าง บ้านหนองแคน หมู่2

สัญญาก่อสร้าง 88-2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสีทอง หมู่ 9

สัญญาก่อสร้าง 89-2563 โครงการขุดลอกห้วยพังคอง (ตอนกลาง) หมู่ 5

สัญญาก่อสร้าง 76-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านด่านยาว

สัญญาก่อสร้าง 69-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าต้นยม

สัญญาก่อสร้าง 70-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาทาม

สัญญาก่อสร้าง 77-2563 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านห้วยลำโมง

สัญญาก่อสร้าง 90-2563 โครงการขุดลอกห้วยเสียว(ตอนกลาง)หมู่5

 

สัญญาจ้างทั่วไป 2-2563 จัดหาพร้อมติดตั้งเรื่องเสียงและเวที

สัญญาจ้างทั่วไป 38-2563 ซ่อมบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-1362 มห

สัญญาจ้างทั่วไป 45-2563 จัดหาเวทีและเครื่องเสียง โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส 2562

สัญญาจ้างทั่วไป 46-2563 จัดหาระบบไฟ แสง สีและเอฟเฟค โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส 2562

สัญญาจ้างทั่วไป 49-2563 จ้างจัดหาพลุดอกไม้ไฟ โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส 2562

สัญญาจ้างทั่วไป 51-2563 จ้างก่อสร้างร้านนาวากาชาด

สัญญาจ้างทั่วไป 54-2563 จ้างจัดหาพลุดอกไม้ไฟ โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สัญญาจ้างทั่วไป 55-2563 จ้างเหมาแสดงกิจกรรมบนเวที โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สัญญาจ้างทั่วไป 56-2563 จัดหาเวทีและเครื่องเสียง โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สัญญาจ้างทั่วไป 57-2563 จัดหาระบบไฟฟ้า โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สัญญาจ้างทั่วไป 58-2563 จ้างเหมาทำอุโมงค์ไฟฟ้า โครงการส่งท้ายปีเก่ต้อนรับปีใหม่

สัญญาจ้างทั่วไป 59-2563 จัดหาเต้นท์โดม และบูทจำหน่ายสินค้า

สัญญาจ้างทั่วไป 79-2563 จ่างเหมาจัดหาเวที เครื่องเสียง ระบบไฟ แสง โครงการรวมเผ่าไทอิสาน

สัญญาจ้างทั่วไป 80-2563 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

สัญญาจ้างทั่วไป 81-2563 ติดตั้งและประดับตกแต่งลานวัฒนธรรมภายในบริเวณหอแก้ว

สัญญาจ้างทั่วไป 82-2563 ซ่อมบำรุงรักษารถขุดดินตะขาบ ทะเบียน ต-0114 มห

สัญญาก่อสร้่าง

 

 

 

Share: