องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัยในตำบลดงเย็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบบ้านในโครงก […]