ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง มห.ถ1-0012 บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง – บ้านโพนสว่าง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร – บ้านสงยาง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร – วัดผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด