Posted in ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

โครงการวิถีธรรมนำแสงธรรมสู่เยาวชน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 25…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ยี่ห้อโคมัตสุ ทะเบียน ต-0113 มุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อบจ.มุกดาหาร ปลูกจิตสำนึก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการขุดลอกลำห้วยปุ้งช้าง วังนอง หมู่ 6 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเปียด ตำบลดงหลวง – บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ 4,5 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี – บ้านนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านห้วยลำโมง ตำบลคำบก – บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองยาง หมู่ 5 ตำบลชะโนด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร – บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านคำแฮดน้อย – บ้านอุ่มไผ่ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย เชื่อมบ้านนาโด่ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...