ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ 4,5 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี – บ้านนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองยาง หมู่ 5 ตำบลชะโนด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร – บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านคำแฮดน้อย – บ้านอุ่มไผ่ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย เชื่อมบ้านนาโด่ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร