Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมรถตักหน้า – ขุดหลัง ยี่ห้อเจซีบี ทะเบียน ตค – 1362 มุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหิน ตามโครงการซ่อมถนน สายบ้านอนุรักษ์บำรุง – บ้านโคกสูงน้อย และสายบ้านเทมโนรมย์ – บ้านคำเม็ก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยาง ตามโครงการซ่อมถนน สายบ้านอนุรักษ์บำรุง – บ้านโคกสูงน้อย และสายบ้านเทมโนรมย์ – บ้านคำเม็ก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการขุดลอกห้วยหนองบัว บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการขุดลอกห้วยกอขี บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร .

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านพังคอง หมู่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาสราคากลาง เรื่อง โครงการขุดลอกห้วยเสียว บ้านพังคอง หมู่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหลุบปึ้ง หมู่ 1 บ้านโคกหินกอง หมู่ 5 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง – บ้านหนองนกเขียน หมู่ 4 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาสราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหลุบปึ้ง หมู่ 1 บ้านโคกหินกอง หมู่ 5 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง – บ้านหนองนกเขียน หมู่ 4 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...