ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว […]

ร่วมพิธีเปิดการใช้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” Drive Thur for Tax และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชการที่ 10

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การ […]