ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงที่ 3)

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านย้อมพัฒนา หมู่ 7 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง – ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรังสายบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ 3 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี – บ้านนาบอน ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังสายบ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร – วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด