Posted in บริการประชาชน

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี 2562

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ

 

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ข้อมูลสถิติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ

แบบรายงานการดำเนินงานตามพ…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

Social Network

Facebook      LINE อบจ.มห…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

Continue Reading...