Posted in แผนดำเนินงาน

ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ จากผู้พักในโรงแรม ฉบับ 2 พ.ศ. 2563

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

ประกาศให้ใช้ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หรือขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2562

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

ข้อบัญญัติกรเก็บค้าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุมฯ พ.ศ. 2559

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2562

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน 2563

แผนการดำเนินงาน 2563-บีบอ…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ อปท. (ระบบแท่ง) ทุกตำแหน่ง Competency

ตำแหน่งที่ต้องการดังนี้ 3…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สรุปประเด็นที่พบข้อบกพร่อ…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานปี 2562

แผนดำเนินงาน 2562

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

บันทึกรายงานการประชุม ประ…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาดำเนินงาน

Continue Reading...