Posted in แผนดำเนินงาน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ อปท. (ระบบแท่ง) ทุกตำแหน่ง Competency

ตำแหน่งที่ต้องการดังนี้ 3…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานปี 2562

แผนดำเนินงาน 2562

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

บันทึกรายงานการประชุม ประ…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาดำเนินงาน

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔)

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

ข้อบัญญัติการเก็บภาษีบำรุงอบจ.

Continue Reading...