Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโสก บ้านหนองเม็ก หมู่ 3 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยแล้ง (ตอนล่าง) บ้านวังไฮ หมู่ 2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ – บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงที่ 2)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ 11 ตำบลบ้านเหล่า – บ้านหนองอินหม่อน ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านงิ้ว หมู่ 4 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยแคนตอนบน บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยบุ้งกือตอนกลาง บ้านงิ้ว หมู่ 4 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยเหล่าหญ้าตอนบน บ้านงิ้ว หมู่ 4 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยถ้ำบิ้ง บ้านภู หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาหนองแคน หมู่ 2 ตำบลหนองสูง – บ้านโคกกลาง หมู่ 2 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...