ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกสุ่มตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิง รวมทั้งชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ขอประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคม ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดและกำหนดการประชุมตามหนังสือที่แนบท้าย

ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ62

ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แก้ไขเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เฉพาะราย)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว […]