Social Network

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

1 day 16 hours ago

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายนัดนวุทธ์ ระนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

1 day 16 hours ago

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันมหิดล" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

1 day 19 hours ago

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

2 days 16 hours ago

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในพื้นที่ ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายสายบ้านด่านยาว ตำบลนากอก - บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

3 days 15 hours ago

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางวาลี ฉางดำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมจัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

4 days 12 hours ago

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมงานคอสะพานที่ชำรุดสายบ้านนาหลวง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย - บ้านโคกป่งเปือย ต.นาโสก อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้สั่งการให้กองช่างลงแผ่นพื้นกันดินทรุด 20 แผ่น ไวน์เมช 1 ม้วน คอนกรีต 2 คิว พร้อมลงหินลูกรังบริเวณที่ทรุดอัดแน่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

4 days 16 hours ago

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร การประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

4 days 19 hours ago

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายนัดนวุทธ์ ระนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ระดับจังหวัดของนิคมสหกรณ์ดอนตาล โดยมีนางบานใจ มามาก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

วาระการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
- ระเขียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกรมส่งเสริมสากรณ์ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ระเบียบกรมส่งสริมสากรณ์ว่ด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

5 days 13 hours ago

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเบื้องต้นสายบ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยการลงดินลูกรัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

5 days 20 hours ago

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายนัดนวุทธ์ ระนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายอนุทิน ชาญวีระกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากโรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

Share: