สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขาย 1-2563 คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง

สัญญาซื้อขาย 2-2563 วัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)

สัญญาซื้อขาย 3-2563 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 3 เครื่อง

สัญญาซื้อขาย 4-2563 วัสดุก่อสร้างประเภทหิน 3 สายทาง

สัญญาซื้อขาย 5-2563 วัสดุก่อสร้างประเภทยาง 3 สายทาง

สัญญาซื้อขาย 6-2563 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 2 เครื่อง

สัญญาซื้อขาย 7-2563 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

สัญญาซื้อขาย 8-2563 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล

สัญญาซื้อขาย 9-2563 วัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

สัญญาซื้อขาย 10-2563 วัสดุก่อสร้าง (ยางccs-1h)

สัญญาซื้อขาย 11-2563 วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ

สัญญาซื้อขาย 13-2563 วัสดุก่อสร้างประเภทหิน 3 รายการ

สัญญาซื้อขาย 14-2563 วัสดุก่อสร้างประเภทยาง 3 รายการ

สัญญาซื้อขาย 16-2563 วัสดุก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

สัญญาซื้อขาย 17-2563 น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

สัญญาซื้อขาย 18-2563 วัสดุก่อสร้างประเภทยาง 2 รายการ

สัญญาซื้อขาย 19-2563 วัสดุก่อสร้างประเภทหิน 4 รายการ

สัญญาซื้อขาย 20-2563 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สัญญาซื้อขาย 21-2563 วัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)

สัญญาซื้อขาย 22-2563 วัสดุก่อสร้าง (ยางccs-1h)

สัญญาซื้อขาย 30-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง

สัญญาซื้อขาย 31-2563 ซื้อโทรทัศน์วงจรปิด

สัญญาซื้อขาย 32-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 33-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินและประเภทอื่นๆ

สัญญาซื้อขาย 35-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

สัญญาซื้อขาย 36-2563 วัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 39-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง

สัญญาซื้อขาย 40-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 41-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 42-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน

สัญญาซื้อขาย 44-2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ

สัญญาซื้อขาย 45-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน

สัญญาซื้อขาย 46-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 47-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน

สัญญาซื้อขาย 48-2563 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ(เทอร์โมสแกน)

สัญญาซื้อขาย 50-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 51-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน

สัญญาซื้อขาย 52-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ

สัญญาซื้อขาย 53-2563 ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ

สัญญาซื้อขาย 54-2563 ซื้อรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ

สัญญาซื้อขาย 55-2563 ซื้อประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 56-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน

สัญญาซื้อขาย 58-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

สัญญาซื้อขาย 23-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 24-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน

สัญญาซื้อขาย 25-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย 26-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประเภทอื่นๆ

สัญญาซื้อขาย 27-2563 ซื้อเรื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

สัญญาซื้อขาย 29-2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อ-59-2563-ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

สัญญาซื้อ-60-2563-ซื้อศาลาไม้ทรงไทย

สัญญาซื้อ-61-2563-ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาสังคม

สัญญาซื้อ-62-2563-ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อ-63-2563-ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

สัญญาซื้อ-64-2563-ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อ-65-2563-ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินและประเภมอื่นๆ

สัญญาซื้อ-66-2563-ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ\

สัญญาซื้อ-67-2563-ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อ-68-2563-ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน

สัญญาซื้อ-73.63-วัสดุก่อสร้าง-จำนนวน-1-งาน

สัญญาซื้อขาย-69.63-วัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย-70.63-วัสดุก่อสร้างประเภทหินและอื่นๆ

สัญญาซื้อขาย-71.63-วัสดุก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังถนนสายโคกหินตั้ง

สัญญาซื้อขาย-72.63-เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต-จำนวน-1-เครื่อง

สัญญาซื้อขาย-74.63-วัสดุอุปกรณ์การเกษตรตามโครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สัญญาซื้อขาย-75.63-วัสดุก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

สัญญาซื้อขาย-76.63-วัสดุก่อสร้างปรระเภทยาง

สัญญาซื้อขาย-77.63-เคมีภัณฑ์-ทรายอะเบท.

สัญญาซื้อขาย-78.63-วัสดุก่อสร้างประเภทยาง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวขัว

สัญญาซื้อขาย-79.63-วัสดุก่อสร้างประเภทหินและประเภทอื่นๆ

สัญญาซื้อขาย-80.63-ชุดคอนโทรลเลอร์ประจำดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ติตตั้ง

สัญญาซื้อ เลขที่ 13-63 ซื้อคอมพิวเตอร์

สัญญาซื้อ เลขที่ 14-64 ซื้อคอมพิวเตอร์

สัญญาซื้อ เลขที่ 15-64 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

สัญญาซื้อ เลขที่ 16-64 ซื้อคอมพิวเตอร์

สัญญาซื้อ เลขที่ 18-64 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อ เลขที่ 21-64 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 25-64 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 27-64 ซื้อคอมพิวเตอร์

สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 28-64 จัดซื้อรถบรรทุก

สัญญาซื้อทั่วไป เลขที่ 20-64 ซื้อวัสดุป้องกันโรคลัมปี สกิน

สัญญาซื้อทั่วไป เลขที่ 35-64 โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)

Share: