อบจ.มุกดาหาร จัดค่ายอบรมศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมี นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายจอมสี ศิริกาล สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ข้าราชการ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของค่ายอบรม คือเสริมสร้างให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง ศาสตร์พระราชา จากการศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความจริงจัง ต่อเนื่อง การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เยาวชนได้ศึกษาการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกผัก ปลอดสารพิษ การปลูกพืชแซมในสวนไม้ผล โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว รวมทั้งเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้พึ่งพาตนเองในการดำรงชีพ ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน