อบจ.มุกดาหารเปิดฝายชะลอน้ำ พร้อมปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

วันที่ 21 มิ.ย. 62 เวลา 10.30 น. นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้กล่าวรายงานเปิดโครงการฝายชะลอน้ำและพิธีเปิดโครงการปลูกป่า/ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิรัตน์ เจริญจิต ปลัดอาวุโสอำเภอหนองสูง ตัวแทนนายอำเภอหนองสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา นายรัสเซีย รูปเรี่ยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายนิรุตติ์ วงษาเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่าง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหรส่วนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนตลอดจนนักเรียน จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บ้านดงมะแหน่ง หมู่ที่ 3 และบ้านคันแท หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร เนื่องจากฝายน้ำล้นลำห้วยคันแท ชำรุดเสียหายในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และได้มีการซ่อมบำรุงแก้ไขอย่างทันท่วงทีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนปี 2562 ที่กำลังจะย่างเข้ามาทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคพร้อมทั้งมีน้ำในภาคการเกษตร ตลอดจนสามารถใช้หลังฝายเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งวัสดุการเกษตรได้ การปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเป็นการลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง ช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้นอกฤดูฝนทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะการมีน้ำใช้ในฤดูร้อน การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าได้ให้คงอยู่และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในการฟื้นฟูโดยการปลูกป่าในพื้นที่ เพื่อทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ เช่นโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสานต่อโครงการในพระราชดำริเหล่านี้ให้ดำเนินการต่อไป