ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ลดขั้นตอนในการทำงาน ให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/โรงแรม ได้รับความสะดวก และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในหน้าที่ของการเสียภาษี และมีความเต็มใจ ความภูมิใจในการชำระภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยออกบริการ ณ สถานประกอบการค้าน้ำมัน/โรงแรม รีสอร์ท ทุกอำเภอ