วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายกิตติศัพท์ คนคล่อง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายจอมสี ศิริกาญ นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา ว่าที่ รต.มะลิ พิกุลทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายนิรุตติ์ วงษาเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่าง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดฝายชะลอน้ำ พร้อมปลูกป่า/ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้พสกนิกรชาวตำบลกกตูมได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม เป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ณ บ้านปากช่อง หมู่ 9 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร