วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำ 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 โดยมีนางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนข้าราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดกองกิจการสภาฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร