วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นางกุสุมา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน พร้อมด้วยนางลัดดา เกิดลาภ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร