วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมทัองถิ่นระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ส.อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร