วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ สังกัดกองคลังและสำหนักปลัดฯ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก จริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช