เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการตรวจนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร