วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กำหนดเป้าหมายการทำงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ ทุกฝ่าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างทุกท่าน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร