วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยวิสามัญ ประจำ 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกประธานและรองประธานแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี
1. นายประพันธ์ คนหาญ ส.อบจ.หนองสูง เขต1 ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาฯ

2. นายกิตติศัพท์ คนคล่อง ส.อบจ. เขต3 คำชะอี เป็นรองประธานคนที่ 1

3. นายสุธี บัวสด ส.อบจ. เขต7 อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นรองประธานคนที่ 2

และมีนางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนข้าราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดกองกิจการสภาฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร