พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประ

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉ.2

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉ.3

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พ..ศ.254