ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศอุทธรณ์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ