ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร