ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ 4 ตำบลโนนยาง – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำพอก หมู่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร – บ้านสวนผึ้ง ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ 9 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง – บ้านแก้งช้างเนียม หมู่ 10 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองขอนแก่น ตำบลดงหลวง – บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแข้ หมู่ 6 ตำบลบ้านค้อ – บ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงยาง หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ – บ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรังสายทางบ้านดอนสวรรค์ หมู่ 1 ตำบลน้ำเที่ยง – บ้านห้วยทราย หมู่ 12 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรังสายทางบ้านสุขสำราญ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ – บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรังสายทางบ้านสุขสำราญ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ – บ้านโนนสว่าง ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรังสายทางบ้านนาแพง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ – บ้านโนนก่อ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร