Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด ระดับมัธยมศึกษา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด ระดับประถมศึกษา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด ระดับประถมศึกษา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดซื้อชุดอุปกรณ์ต้นแบบ – สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาดระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติงานพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด ระดับประถมศึกษา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แก้ไขเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เฉพาะราย)

Continue Reading...