Posted in บริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ

 

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ข้อมูลสถิติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ

แบบรายงานการดำเนินงานตามพ…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

facebook อบจ.มห

Facebook

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...