ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมลัยร […]

ประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมทัองถิ่นระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโสมนัส ทองส […]

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ สมัชชาสตรี วันสตรีสากล และสมัชชาครอบครัว” ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางเลขา […]

เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก จริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางมลัยรัก […]

เข้าร่วมโครงการตรวจนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นา […]