ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินและประเภทอื่นๆ จ านวน 4 รายการ เพื่อด าเนินการ งานซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง (ซ่อมบ ารุงปกติ/ซ่อมปะหลุม) สายทาง มห.ถ.1-0028 สายบ้าน หัวขัว ต าบลหนองเอี่ยน – บ้านตูมหวาน ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร ช่วง กม.ที่ 0+600 ถึง กม.ที่ 3+600 ระยะทางด าเนินการ 3.000 กิโลเมตร

ประกาศราคากลาง เรื่อง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง จำนวน 2 รายการ เพื่อด าเนินการงานซ่อมบ ารุง ถนนลาดยาง (ซ่อมบ ารุงปกติ/ซ่อมปะหลุม) สายทาง มห.ถ.1-0028 สายบ้านหัวขัว ต าบล หนองเอี่ยน – บ้านตูมหวาน ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร ช่วง กม.ที่ 0+600 ถึง กม.ที่ 3+600 ระยะทางด าเนินการ 3.000 กิโลเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางบ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี – บ้านหนองโอใหญ่ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีเสริมเหล็กสายทาง บ้านโคกหมู่ 1 คำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี – บ้านห้วยเลา ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางบ้านป่าช้า บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 2 ตำบล โพธิ์ไทร – บ้านภูวง หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าขาด หมู่ 1 ตำบลป่าไร่ – บ้านเหล่าแขนทอง หมู่ 8 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำตุนาง หมู่ 1 ตำบลมุกดาหาร – บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านแวงหมู่ 3 ตำบลหนองสูง – บ่านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิดทางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน – บ้านหนองขอนแก่น ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 ประเภท รวม 8 รายการ เพื่อด าเนินการตามโครงการ งานซ่อมบ ารุงพิเศษงานทาง โครงการปรับปรุงก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง อบจ.มห. สายบ้านค าพอก ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร-บ้านภูเขาทอง ต าบล ภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วง กม.ที่ 1+010 ถึง กม.ที่ 2+415) ระยะทาง ด าเนินการ 1.405 กิโลเมตร