ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของอบจ.มุกดาหาร ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

อบจ.มุกดาหาร ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขอ […]

ประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ลานกรีฑาสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เนื […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป ให้ดำลงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ