ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ62

ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แก้ไขเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เฉพาะราย)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่น ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของอบจ.มุกดาหาร ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

อบจ.มุกดาหาร ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขอ […]

ประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ลานกรีฑาสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เนื […]